گزارشی از همایش فرصتهایی که نباید از دست برود

از جمله سرمایه‌داران خارجیکه از کشورهای مختلف دنیا به این همایش آمده بودند می‌توان به کشورهایترکیه، مالزی،امارات، ایتالیا، بحرین، اوکراین، ارمنستان، آرژانتین، فلیپین، چک، آلمان، هند،ایرلند، عراق،کانادا، یونان، آمریکا، دومینیکن، گرجستان،فرانسهاشاره کرد.

در میان شرکتهای سرمایه‌گذارداخلی و حاضر در بخش نمایشگاه می‌توان ازبانکهای خصوصی و دولتی از جمله پارسیان، کشاورزی، پاسارگاد، ملی و غیرهو همچنین شرکتهای قو الماس خاورمیانه، صددروازه، ایران توسعه، گل شرق، شرکتتی.اس.آی،‌ طرح نقش آفرین، کمیته‌ی ملی طبیعت گردی، هتل اسپیناس، مجتمع گردشگریباری ارومیه، صندوق احیای بناهای تاریخی، آریانا گردشگر پاسارگاد، سرو نقره‌ای،مناطق آزاد تجاری و گردشگری ایران نام برد.

در جنب مکانبرگزاری این همایش و در محوطه‌ی بیرونی ساختماننیز غرفه‌هایی جهت حضور تولید کنندگان صنایع دستی استانها و شهرستانها،‌ شرکتهایدست اندرکار در امر توریست، نمایندگان سازمان میراث،‌گردشگری و صنایع دستی استانهاو گروه‌های هنری موسیقی و نمایش بر پا شدهبود.

پیش از برگزاری این همایشمعاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلامکرده بود که از 70 مقام گردشگری، 6 سازمان بین المللی و چند شرکت سرمایه گذاریخارجی برای شرکت در دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری دعوت به عملآمده است. بر اساس اظهارات وی، وزیران گردشگری فیلیپین، پاکستان، دبیر اقتصادیسفارت آلمان در ایران، دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو) هیات نمایندگیبانک توسعه اسلامی (IDB) و نمایندگان سازمان توسعه صنعتیسازمان ملل آمادگی خود را برای شرکت در این همایش اعلام کردند. همچنین برخی از مقامهای کشورهای مختلف توسط ادارات کل وزارت امور خارجه در سراسر دنیا از جمله کشورهایهندوستان، سری لانکا، مالدیو و افغانستان از طریق اداره کل آسیای غربی، کنیا وتانزانیا از سوی اداره کل جنوب و شرق آفریقا، نیجریه سنگال، کامرون، الجزایر،نیکاراگوئه و لیبی به واسطه‌ی اداره کل شمال و غرب آفریقا دعوت شدند. از مقام هایکشورهای مالزی، فیلیپین، اندونزی و تایلند و اداره کل خلیج فارس و خاورمیانه نیزدعوت به عمل آمده بود. همچنین دعوت از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج توسط ادارهکل امور ایرانیان خارج از کشور انجام شد.

این همایش به مدت دو روز برگزار گردید و توانست فرصت بسیار مناسبی را برایجذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنعت گردشگری ایران فراهمآورد.

اولینسخنرانجهانگیری معاون سرمایه¬گذاریدر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی بود وی ضمن تشکر از مشایی و شکر گذاری از این¬که زحمات همکاران سرانجامبه ثمر نشست و دومین همایش آغاز به کار کرد و تشکر از حضور حاضرین در جلسه گفت: اینهمایش از طریق تعامل جدی و همه جانبه¬ی بخش خصوصی خارجی و داخلی، دولتمردان ومسئولین قوای سه گانه و پشتیبانی و همکاری مشایی ریاست سازمان، بقایی قائم مقامسازمان دکتر طالب الرفاعی معاون سازمان جهانی جهانگردی، وزرای محترم و هیئت¬هایعالی¬رتبه از ده کشور جهان برگزار گردید.
مخاطبین این همایش سرمایه¬گذاران عزیزو توانمند ایرانی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، مدیران شرکت¬های سرمایه¬گذاری وموسسات عالی در زمینه گردشگر بیش از 58 کشور دنیا از جمله ترکیه، مالزی، امارات،ایتالیا، بحرین، اوکراین، ارمنستان، آرژانتین، فلیپین، چک، آلمان، هند، ایرلند،عراق،کانادا، یونان، آمریکا، دومینیکن، گرجستان می¬باشند. بدون شک ایران برای اینکشورها می¬تواند منبعخوبی جهت سرمایه¬گذاری باشد. در حال حاضر سرمایه¬گذاری درایران فرصتی مغتنم بوده و از حمایت همه جانبه دولت نیز برخوردار است. به¬ویژه آن¬کهقوانین سرمایه¬گذاری در ایران هر گونه تبعیض میان سرمایه¬گذار داخلی و خارجی راکنار گذارده و پوشش مناسبی برای کاهش ریسک سرمایه¬گذاری فراهم آورده است. به همیندلیل موجب برطرف کردن دغدغه¬های سرمایه¬گذاران می¬شود.
به طور خلاصه و در یککلام می¬توانیم بگویم، تهدید را به فرصت تبدیل کرده¬ایم.
امروزه سرمایه¬گذار بهفکر، دانش، ایده، تکنولوژی و مدیریت زمان می¬باشد. ما بر این نظریه که شرایطاستفاده سرمایه¬گذاران از منابع بانکی داخلی و خارجی باید به گونه¬ای باشد کهبتوانیم از این رهگذر چشم¬اندازهای توسعه صنعت گردشگری را سرعت بخشیم. در این راستاتاسیس بانک گردشگری ایران که آرزوی دیرین خانواده گردشگری بود و با حمایت مشاییتحقق پیدا کرد می¬تواند نوید خوبی برای بخش خصوصی باشد. بخشی که خود می¬تواند ازارکان مهم نقش آفرین آن باشد. قطعا حضور تک تک شما عزیزان می¬تواند در تحقق این امرموثر افتد.
در این راستا بهتر است نگاهی به پروژه¬هایی بیاندازیم که در اینهمایش ارائه می¬شوند.
بیش از 2049 پروژه در زمینه گردشگری با سرمایه¬های نزدیکبه 50 میلیارد دلار و در غالب بسته¬های تعریف شده در دومین همایش سرمایه¬گذاریگردشگری ارائه گردید. سازمان میراث که متولی اجرای این همایش¬ها با هماهنگی نهادهایموثر در این راه نظیر شهرداری¬های سراسر کشور، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی،شرکت¬های وابسته به خود همراه با بخش خصوصی توانسته است این بسته¬ها را ارائه کند. این مجموعه با توجه به منابع زیر فراهم گردید:
1-
انتخاب ده محور و منطقه نمونهگردشگری و انتخاب 740 حوزه در داخل آن¬ها
2-
امکان سنجی سرمایه¬گذاری در 577منطقه نمونه گردشگری
3-
در زمینه تاسیسات اقامتی معرفی 418 بسته بندیسرمایه¬گذاری
4-
در مجتمع¬های بین¬راهی با ارائه 228 بسته¬ی سرمایه¬گذاری
5-
اکوتوریسم و طبیعت گردی با ارائه 212 بسته¬ی سرمایه¬گذاری
6-
شهرک¬ها وبازارچه¬های صنایع دستی ارائه 56 بسته بندی سرمایه¬گذاری
7-
احیای اماکن مربوطبه میراث¬های فرهنگی با ارائه 359 بسته سرمایه¬گذاری
8-
تاسیس مجتمع¬های آبدرمانی با ارائه 36 بسته سرمایه¬گذاری
9-
نوار ساحلی با ارائه 24 بسته¬یسرمایه¬گذاری
10-
در زمینه خدمات گردشگری ارائه 104 بسته¬ی سرمایه¬گذاری
11-
در زمینه مناطق آزاد ارائه 35 بسته سرمایه¬گذاری در غالب 1174 پروژه دراستان¬های مختلف کشور با حجم بیش از بیست میلیارد دلار
12-
ارائه 756 پروژه ملیبا حجم سرمایه 18 میلیارد دلار
13-
ارائه 119 پروژه بین¬المللی با حجم سرمایه 12 میلیارد دلار در غالب بازار فرصت¬های سرمایه¬گذاری
مجموعه فوق از تاریخ آغازدومین همایش که در حال برگزاری آن هستیم در اختیار علاقه مندان به سرمایه¬گذاریقرار گرفته و آن¬ها می¬توانند توافق¬نامه¬های مربوطه را با مسئولین سازمان میراثتنظیم و قراردادها را تدوین و امضا نمایند به علاوه سرمایه¬گذاران خود نیزمی¬توانند در صورت دارا بودن پروژه¬ای که در این مجموعه نیامده است اقدام نمایند.
در زمینه قوانین و مقررات سرمایه¬گذاری در حوزه¬ی گردشگری لازم به ذکر است کهبا حضور نمایندگان تمامی استان¬ها پاسخگویی به سئولات سرمایه¬گذاران فراهم است.
جهانگیری ضمن ارائه آمار فوق در آغاز دومین همایش فرصت¬های سرمایه¬گذاری ازکلیه کسانی که در تدوین این پروژه¬ها و برگزاری این همایش نقش داشته¬اند تشکر کرد.
نیروها و چالش¬ها
معاون سرمایه¬گذاری سازمان میراث فرهنگی ... در ادامه¬یسخنرانی خود به چالش¬ها و بحران اقتصادی که دامنگیر جهان شده است اشاره کرده گفت:
«
برای کشورهایی که وابستگی اقتصادی تک محصولی دارند، راهی جز جدایی از این نوعاقتصاد وجود ندارد. و امیدواریم تمامی نهادهای نظام ما، در این راه گام بردارند. برخود لازم می¬دانم از توجه ویژه ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله شاهرودی نسبتبه سرمایه¬گذاری در گردشگری تشکر کنم.
جهانگیری در پایان سخنرانی خود از وزارتامور خارجه سفارت¬خانه¬ها و کنسولگری¬های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه معاونت امور گردشگری و بیمه¬ایوزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک¬های خصوصی تشکر کرد و گفت برگزاری چنین همایش¬هاییآن¬هم با این گستردگی نمی¬تواند بدون عیب و کمبود باشد. بنابراین پیشاپیش از حضارعذرخواهی می¬نمایم.
پس از ایشانطالب الرفاعیسرپرست سازمان جهانی جهانگردیبه ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: برایاینجانب مایه خوشبختی است که در این رویداد مهم بین‌المللی یعنی دومین کنفرانسبین‌لمللی فرصت‌های سرمایه گذاری در گردشگری ایران، که با هدف جذب سرمایه‌ گذاریبیشتر داخلی و خارجی در بخش گردشگری تشکیل شده سخنرانی کنم.
وی در ادامه گفت: ایران کشوری است که با تاریخ و فرهنگ غنی و منابع طبیعی متنوع برکت یافته است. دولتایران توجه زیادی به ارتقای گردشگری مبذول می‌کند. وی در ادامه گفت: تمرکز فعلیدولت ایران که اهمیت ویژه‌ای به جذب سرمایه گذاری خارجی در تأسیسات گردشگری ومجتمع‌های اقامتی به خصوص در زمینه‌های گردشگری فرهنگی، طبیعت‌گردی، گردشگری سلامت،روستایی و ورزشی قائل شده دلگرم کننده است.
وی با بیان این¬که ما امروز در حالییکدیگر را ملاقات می‌کنیم که در پشت سر وضعیت سخت و چالش بر انگیز اقتصاد جهانی راداریم، گفت: طی سال 2007 و چند ماه اول 2008، گردشگری در سطح جهان ظرفیت حیرتانگیزی را در عکس‌العمل نسبت به وضعیت اقتصادی جهان از خود نشان داد و تقاضایگردشگری هم¬چنان ثابت ماند. بنابراین درآمد گردشگری بین‌المللی سال گذشته به 856میلیارد دلار رسید و 6/5 درصد افزایش نسبت به سال 2006 نشان داد، طی ماه‌های اولسال 2008 گردشگران ورودی به روند هم¬چنان راضی کننده‌ای که به نظر می‌رسد به هر حالپائین‌تر از عملکرد قوی 2007 باشد، افزایش یافت. سرپرست سازمان جهانی جهانگردیافزود: در 2007 جنوب آسیا 8 درصد رشد را نسبت به سال قبل گزارش کرد. مشارکت ایراندر این رشد منطقه‌ای نشأت گرفته از تعدادی از سیاست گذاری‌ها و فعالیت‌های از جملهسیاست اعطای ویزا هنگام ورود ایجاد خطوط هواپیمایی ارزان قیمت وضعیت اقتصادی شناور،و نیز ارتقاء میراث فرهنگی، گردشگری زیارتی و طبیعت گردی در بازارهای آسیایی و

/ 0 نظر / 8 بازدید